toimiv demo, kus saab süntaksiga tutvust teha

kiire algus

SWOGi funktsionaalsed osad

Esialgu on SWOG realiseeritud PERLis, vaata funktsioone, mille abil suheldakse.
Lisaks on loodud ka skript, mille abil saab SWOGile ligi ka ise Perli koodi kirjutamata. Selle kohta saab lugeda siit.

pildi joonistamine

saab swog koodi ja väljastab pildi (png/gif/jpeg) formaadis
SWOG::readObjects(swog script file);
#faili väljastamiseks
SWOG::file_png(filename);
#puhtalt png väljastamiseks (näiteks .cgi skriptis brauserisse pildina)
SWOG::output_raw_png();

punkti järgi lingi ja objekti väljastaja

saab swog koodi ja punkti koordinaadid, väljastab antud punktil olevate objektide info (link ja nimi), tagastatakse ainult neeb objektid, millele on omistatud nimi (rea lõpus :object_name) või link (rea lõpus <link>)
Objektid tagastatakse puu struktuuris, siin on näide perli koodist, vt ka näidet index.cgi failis.
BEGIN{
	SWOG::readObjects(swog script file);
	my $objects=SWOG::detect_click(X,Y);  
	display_object($objects,$X,$Y);
}
#kasutaja funktsioon rekursiivseks objektide puu kuvamiseks
sub display_object
{
    my ($obj,$X,$Y)=(@_);
    foreach(@$obj){
        my ($name,$link,$alt,$tree)=(@$_);
		print $name;
        if (defined($link)){
            print " <a href=".$link.">".$link."</a>";
        }
        if (defined($alt)){
            print " <i>".$alt."</i>";
        }
        print "<br>\n";
        if (defined $tree){
            display_object($tree,$X,$Y);
        }
    }
}


clickmapi väljastaja

saab swog koodi ja väljastab htmlis selle lingitud piirkonnad, vt näiteks
graafi näidet
SWOG::readObjects(swog script file);
print "<map name=\"map\">";
SWOG::output_html();
print "</map>";
print "<img src=picture usemap=map>";

süntaks

SWOGI süntaksiga saab tutvuda siin

Skript SWOG.pl

Skript SWOG.pl on kasutaja jaoks programm, millega saab SWOGi mootorile ligi. Kui käivitate parameetriga --help, näete abiinfot:
$ perl SWOG.pl --help
Command line interface to use SWOG
    --help prints this help message and exits
    --bufGif starts fast mode and creates a GIF image
    --bufGifanim=tempDir starts fast mode and writes a 
        GIF animation frames to the tempDir, use --toGifanim to output
    --bufPng starts fast mode and creates PNG image
    --bufSVGToFile=filename starts fast mode and stores SVG to the file 
    --input=filename SWOG picture description file (when given it 
        is passed to SWOG before executing any other commands)
    --mode=state sets script operation mode, when input
        redirection is used then default value is 'input', 
        without redirected input default value is 'none' 
       Modes are: 
         none - program uses only command line options and 
            waits no user interaction
         input - program reads SWOG commands from std. input, 
            after Ctrl+D or line starting with #endInput 
            executes outputting commands given 
            as command line arguments and exits
         command - program reads user commands from std. input.
            commands are:
              help - help on commands
	--outputHtml prints to std output picture's html clickmap
    --outputRawGif ouputs to std output picture as gif file
    --outputRawGifAnim outputs to std output picture as gif 
		animation
    --outputRawPng outputs to std output picture as png file
    --outputRawSVG outputs to std output picture as SVG file
    --toGif=s outputs to given file as gif image
    --toGifAnim=s outputs to given file as gif animation
    --toPng=s outputs to given file as png image
    --toSVG=s outputs to given gile as SVG image
    --version prints out SWOG version
Oluliseim on mõista võtme --mode poolt määratavat skripti käitumist, sellega saate määrata, millises reziimis programm töötab:
Kui valite none (vaikimisi), siis kõik skripti poolt tehtavaid tegevusi saab valida ainult käsurealt parameetritega määrates, kasutaja sisendit programm ei oota.
Kui valite input, siis programm ootab kasutajalt SWOG pilti kirjeldavate käskude sisestamist ning peale Ctrl+D või #endInput sisestamist väljastatakse pilt käsurea parameetritega määratud viisil.
Kui valite aga command, siis töötab skript käskude sisestamise reziimis, selles olles saate abi käsust help:
$ perl SWOG.pl --mode=command         
help
commands are:
    debug prints SWOG objects hashtable to std. output
    detect_click X Y prints objects containing the given point
    help prints this help message
    imageDimensions prints out image width and height
    input starts reading SWOG picture description, Ctrl+D changes
        back to command mode
    objectInfo obj-name prints out object properties
    outputHtml prints out HTML clickmap
    outputRawGif prints gif to std. output
    outputRawGifAnim [temp-dir] prints gif animation to std. 
        output
    outputRawPng prints png image to std. output
    outputRawSVG prints SVG to std. output
    readObjects filename reads SWOG picture file
    toGif filename outputs to gif file
    toGifAnim [temp-dir] filename outputs animation to gif file
    toPng filename outputs to png file
    toSVG filename outputs to SVG file
    version prints out SWOG version
    quit exits command mode and processes commands issued by 
        command line arguments
Loodetavasti on skripti abiinfo ammendav, aga igaks juhuks ka üks lihtne näide, kuidas skripti kasutada. Käivitame skripti käskude sisestamise reziimis ning loeme algselt sisse skripti simple.swog:
perl SWOG.pl --input=simple.swog --mode=command
Väljastame pildi faili simple.png:
toPng simple
Järgnevalt lähme SWOG koodi sisestamise reziimi ja lisame pildile teksti:
input
string 10,10 {naerata!} 
Lõpetame pildi sisestamise reziimi, selleks sisestame
#endInput
(soovi korral oleks võinud kasutada ka klahvikombinatsiooni Ctrl+D) ning väljastame pildi taas faili simple.png
toPng simple
Ja lõpetame skripti töö (võiks ka vajutada Ctrl+D):
quit

Seadete fail SWOGConfig.txt

Esiteks otsitakse faili jooksvast kataloogist, kui seal ei ole, siis samast kataloogist, kus paikneb SWOG.pm. Selles failis määratakse SWOG tekstilise pildi kirjelduse ligipääs failidele.
Faili formaat:
Ridade kaupa on määratud ligipääs käsu argumendis antud failidele.
Rea formaat:
käsk1;käsk1;..käskN lubatudNimi1;lubatudNimi2;...

käskudeks on faile kasutavad SWOG käsud: font, toPng, toGif, toSVG, toGifAnim, toHtml, image

lubatudNimiN määrab lubatud failinime kuju. Nimes võib kasutada ka erisümboleid:
Sümbol Tähendus
+ vähemalt üks sümbolitest [a-zA-Z]
* null või mitu sümbolit hulgast [a-zA-Z]
? täpselt üks sümbol hulgast [a-zA-Z]
// Kataloog, kus paikneb SWOG.pm. Näiteks //fonts/Arial.ttf võidakse asendada /group/software/SWOG/bin/fonts kataloogiks kataloogiks.
Kui lubatudNimi1 sisaldab sümbolit '/', siis SWOG käsu argumendiks antud failinimedele, mis ei sisalda sümbolit '/' vastavad failid kujul:
(lubatudNimi1 kuni viimase /-ni)/(argumendiks antud failinimi).
Seda küll ainult juhul, kui antud failinimi ei vasta mõnele teisele lubatud nimele. Näiteks kui seadefailis on
font fonts/*.TTF;courier.TTF
ning SWOG koodis
font {ARIAL.TTF} :arial
font {courier.TTF} :courier
Siis kasutatakse faile fonts/ARIAL.TTF ning courier.TTF